Sesja Rady Miejskiej

2017-06-21
w dniu 29 czerwca 2017 roku (czwartek), o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

W dniu 29 czerwca 2017 roku (czwartek), o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 marca 2017 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 5. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie nadzwyczajnej 13 marca  2017 roku i zwyczajnej 31 marca 2017 roku.
 6. Uchwała w spawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2016 rok.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa za  2016 rok.
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2017-2028.
 10. Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe.
 11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
 12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
 13. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych z tytułu wykonywania mandatu.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie.
 15. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2020 będących w posiadaniu „Wodociągów Jędrzejowskich” Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie.
 16. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządowymi Powiatu Jędrzejowskiego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Powiatowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
 17. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jędrzejów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Jędrzejów do Stowarzyszenia „Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania”.
 19. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej.
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jędrzejów.
 21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.
 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnych na okres 10 lat.
 23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jędrzejów.
 24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.
 25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.
 26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.
 27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.
 28. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej służebnością przesyłu.
 29. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.
 30. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie za 2016 rok.
 31. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2016.
 32. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Jędrzejów za rok 2016.
 33. Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XVIII/117/07  z dnia 18 października 2007r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, za okres od 1.10.2016r. do 31.03.2017r.
 34. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.
 35. Zapytania i interpelacje radnych.
 36. Odpowiedzi na interpelacje.
 37. Sprawy różne.
 38. Zamknięcie obrad.
wstecz