Protokół z otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych

2017-06-21
W ramach projektu pn. "Przebudowa placu Tadeusza Kościuszki (Rynku) w Jędrzejowie w ramach przywrócenia historycznej funkcji rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego"

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony i zamieszczony w dniu 23.05.2017 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych, którzy chcą wziąć udział w realizacji projektu partnerskiego pn. "Przebudowa placu Tadeusza Kościuszki (Rynku) w Jędrzejowie w ramach przywrócenia historycznej funkcji rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego wraz z realizacji przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących inwestycji", złożone oferty:

  1. Pani Jolanta Świerkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ŚWIERKOWSCY” Jolanta Świerkowska z siedzibą przy ul. Okrzei 57, 28-300 Jędrzejów, złożyła w dniu 12.06.2017 r. ofertę dotyczącą realizacji zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku handlowego z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowo-mieszkalne, o powierzchni sprzedaży do 700 m2 wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej wynikającej z przewidywanego przeznaczenia – zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 398/3, 398/4 i 398/5, obręb 0005 Jędrzejów”.
  2. Pan Andrzej Nagły jako osoba fizyczna, zamieszkały Sudół 132 c, 28-300 Jędrzejów, złożył w dniu 12.06.2017 r. ofertę dotyczącą realizacji zadania pn. „Budowa budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego oraz remontu istniejącego budynku handlowo-mieszkalnego usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku - zlokalizowanego na działce o nr ewid. 200, obręb 0005 Jędrzejów”.

 


Podlegają odrzuceniu z powodów merytorycznych, ponieważ  nie uzyskały wymaganej ilości punktów (minimum 50 punktów) umożliwiających ich wybranie do wspólnej realizacji zadań w  ramach przygotowywanego przez Gminę Jędrzejów projektu.

wstecz