XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

2017-08-29
W dniu 30 sierpnia 2017r. o godz. 14.00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Jędrzejowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
  2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok.
  3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 262/2017 Burmistrza Miasta.
  4. Uchwała w sprawie zmiany napisu na Pomniku Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej.
  5. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej likwidacji Filii Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie z siedzibą w Węgleńcu.
  6. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jędrzejów.
  7. Zamknięcie obrad.

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły dwa projekty uchwał opracowane przez Skarbnik Gminy. Pierwszy projekt dotyczy zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok, drugi  zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 262/2017 Burmistrza Miasta w sprawie określenia inkasenta podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwie Wilanów.

 

Potrzebę wprowadzenia zmian w budżecie dokonuje się na wniosek naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych. Proponowane zmiany w budżecie na 2017 rok dotyczą zwiększenia dochodów, oraz zwiększenia wydatków. Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w projekcie uchwały.

 

W związku z rezygnacją inkasenta podatków lokalnych w sołectwie Wilanów, Burmistrz Miasta Jędrzejowa mając na względzie przypadający 15 września termin poboru III raty łącznych zobowiązań pieniężnych Zarządzeniem Nr 262/2017 z dnia 22 sierpnia 2017r. powołał nowego inkasenta podatków w tym sołectwie.  W związku z powyższym istnieje potrzeba zatwierdzenia zarządzenia uchwałą rady gminy i projekt taki został przedłożony.

 

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami złożył projekt uchwały dotyczący zmiany napisu na Pomniku Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej. Zmiana ta wynika  z ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W związku z ustawowym obowiązkiem wprowadzenia tej zmiany w terminie do 2 września 2017r. istnieje potrzeba wprowadzenia zmian zaproponowanych w projekcie uchwały.

 

W związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.I.4131.154.2017 z dnia 19 lipca 2017r. zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w uchwale  Nr XXXV/284/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie z siedzibą w Węgleńcu. W ocenie organu nadzoru zgodnie z orzecznictwem uchwała o likwidacji szkoły podjęta na podstawie art.59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty nie jest aktem prawa miejscowego  i nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym.  W związku z tym wprowadzono zmianę w przedmiotowej uchwale wskazując, że wchodzi ona w życie  z dniem podjęcia.

 

Rada Gminy podejmując uchwałę Nr VIII/69/11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jędrzejów nie wskazała wymiaru godzin dla doradcy zawodowego i nauczyciela wspomagającego. W związku z tym zaistniała potrzeba uzupełnienia uchwały o wymiar godzin dla tych nauczycieli.

wstecz