XIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 30 grudnia 2019 r.

2019-12-27
W dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się XIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością niezwłocznego podjęcia (z uwagi na terminy ustawowe określone w przepisach przyjętych przez parlament) niżej wymienionych uchwał:

  • uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy za 2019 rok,
  • uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek za opłat za zajęcie pasa drogowego,
  • uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie,
  • uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dzienny Dom „Senior +” w Jędrzejowie i włączenia go do Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie,
  • uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Jędrzejowie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
  • uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.  

 

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej -  jedrzejow.eobip.pl i na stronie internetowej gminy www.umjedrzejow.pl

 

Podstawa prawna: 

  • ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696),
  • ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764),
  • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
wstecz