LXVI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

2023-04-28
W dniu 9 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się LXVI sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 marca 2023 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie 27 marca 2023 roku.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. M.B. Nieustającej Pomocy w Łysakowie Drugim na przeprowadzenie prac restauratorskich.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na: budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, z infrastrukturą techniczną i drogową, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 496/10, 497/1, obr. 04 Jędrzejów, zlokalizowanych przy ul. Szansa.
 10. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Jędrzejów w rejonie ul. 11 Listopada, Al. J. Piłsudskiego, ul. Feliksa Przypkowskiego.
 11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu)
  na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o.o. w Jędrzejowie.
 13. Uchwała w sprawie zmiany nazwy oraz przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów.
 14. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.
 15. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnych.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 18. Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2022r.
 19. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022r.
 20. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Jędrzejów za rok 2022.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad.

 

wstecz